Archive for the ‘Polar’ Category

h1

Remolcador “Las Palmas”

gener 20, 2010

Remolcador de altura “Las Palmas” (Boceto. Acuarela y lápiz de grafito en papel). Como avancé en mi último “post”, el mes de febrero lo he pasado en la Antártida, como científico en la campaña oceanográfica  ATOS-II . El plan era ir en avión hasta la base chilena de Isla Rey Jorge, en las Shetland del Sur, en el extremo de la península Antártica (62° 23′ 0″ S, 58° 27′ 0″ W), y embarcar en el buque español de investigación “Hespérides”. Pero tres días de mal tiempo y niebla cerrada en la base chilena retrasaron el vuelo, cuando llegamos el día 10 de Febrero el barco había seguido la campaña, y en su lugar nos esperaba el remolcador “Las Palmas”, que cumple misiones de logística y abastecimiento a las bases españolas en la Antártida. En éste llegamos, tras 18 horas de navegación, al socaire de Isla Decepción, lugar de la cita con el Hespérides para efectuar el transbordo. Creo que el barqueo lo recordaré durante mucho tiempo: a las 3 de la madrugada, de noche cerrada y con mar dura, transbordamos Carlos, Susana y yo, con nuestros equipajes, del “Las Palmas” a una Zodiak del “Hespérides” (gracias, Gabi). A pesar del mal tiempo, saltar a la Zodiak desde el remolcador no fue demasiado problemático, porque las bordas de ambas embarcaciones están casi al mismo nivel. Más difícil fue subir por la escala de gato  desde la Zodiak al “Hespérides” (5 metros de borda, que con oleaje fuerte oscilan entre menos de 3 y más de 7). Como simepre, me llevé un cuaderno de dibujo y acuarelas, y encontré tiempo para hacer algunos dibujos. Este es un boceto del remolcador “Las Palmas” desde la playa en Rey Jorge.

laspalmasred

Tugboat “Las Palmas” (Sketch. Watercolour and pencil on paper). As mentioned in previous posts, I have spent the month of February in Antarctica, as scientist responsible for the studies on zooplankton on the research cruise ATOS-II. I had planned  to fly from Punta Arenas to the Chilean base in King George Island, in the South Shetlands, at the tip of the Antarctic peninsula (62° 23′ 0″ S, 58° 27′ 0″ W), and join the Spanish resarch vessel  “Hespérides” there. But three days of dirty weather and fogg in King George delayed the flight, so when we arrived on the 10th February the ship had departed to follow the cruise. Instead we went on board the tugboat  “Las Palmas”, a Spanish ship in charge of logistic missions amongst the different Antarctic Spanish bases. After 18 hours we arrived at the lee of Deception Island, where we should transfer to the “Hespérides”. I think that I will remember the transfer for ever: At 3 am, in the dark of a dark night, rough weather and strong wind, Carlos, Susana and myself jumped with our luggages from the “Las Palmas” to a zodiac sent by the “Hespérides” (thanks, Gabi). In spite of the dirty weather, to jump to the zodiac from the tugboat was not difficult, as the board on the stern of Las Palmas was almost at level with that of the zodiac. More dificult was to get on board the “Hespérides” from the zodiac by way of a rope scale. The board of the Hespérides is about 5 m above the waterline, and with high waves the rolling make the  distance oscillate from  about 3 to more than 7 m. As usual I carried my sketch book and watercolours, and found some time to draw. This is a sketch of the “Las Palmas” from the beach in King George.

Remolcador “Las Palmas” (Esbòs, acuarel.la i llàpis de grafit en paper). Com he dit en l’entrada anterior, he passat el mes de Febrer a l’Antàrtida, com a científic responsable dels estudis de zooplàncton durant l’expedició oceanogràfica “ATOS-II. Els plans eren volar fins a la base xilena d’Isla del Rei Jorge, a l’extrem sud de la Península Antàrtica (62° 23′ 0″ S, 58° 27′ 0″ W), i allà pujar al vaixell d’investigació oceanogràfica “Hespérides”. Però uns dies de mal temps i boira tancada a la base xilena varen enderrerir el vol, i en arribar el dia 10 de febrer l’Hespérides havia marxat, i al seu lloc ens esperava el remolcador  “Las Palmas”, que té missions logístiques i d’abasteixement a les bases espanyoles a l’Antàrtida. Vàrem pujar a bord, i després de 18 hores de navegació estavem a redòs d’Illa Decepció, on ens esperava l’Hespérides per transbordar. Crec que l’embarcament el recordarè durant molt de temps: a les 3 de la matinada, de nit tancada i amb la mar molt alçada, la Susana, en Carlos i jo vàrem saltar, amb els equipatges, des d’el “Las Palmas” a una zodiac de l'”Hespérides” (gràcies, Gabi). Malgrat el mal temps, passar a la zodiac des d’el remolcador no va ser massa problemàtic, perquè les bordes de les dues embarcacions queden quasi al mateix nivell. Més difícil va ser pujar per l’escala de corda des de la Çzodiac fins a l’Hespérides (5 m de borda, que amb la maror forta oscil.len entre menys de 3 i més de 7). Com sempre, portava un quadern de dibuix i acuarel.les, i vaig trobar temps per fer alguns dibuixos. Aquest és un esbòs del remolcador “Las Palmas” des de la platja a Rey Jorge.

h1

Adelia

gener 21, 2009

L’expedició científica antàrtica ATOS-II, a bord del vaixell oceanogràfic Hespérides, ja ha començat. En uns díes espero ser-hi jo mateix, hi aniré fins a l’Illa del Rey Jorge en avió, i embarcaré allà amb dos amics i col.legues, en Carlos, cap del projecte de recerca ATOS, i la seva dona, la Susana. Hi estudiaré els efectes de l’augment de temperatura sobre el metabolisme (respiració, excreció de nitrògen i fòsfor) del zooplàncto. I aprofitaré, per poc temps que tingui, per tractar de copsar amb els meus dibuixos les maravelles d’un món de gel, plé de vida. Espero poder adjuntar al blog els meus esbossos, com vaig fer durant la expedición ATOS-I  a l’Àrtic de l’any 2007. Però com a aperitiu, aqui tenim tres vells dibuixos de la meva primera expedicio antàrtica.

La expedición científica antártica ATOS-II, a bordo del Hespérides, ya ha empezado. En unos días espero estar yo a bordo, iré en avión hasta la Isla del Rey Jorge y embarcaré allí junto con dos amigos y colegas, el jefe del proyecto ATOS, Carlos, y Susana, su mujer. Estudiaré ls efectos del aumento de temperatura sobre el matabolismo (respiración y excreción de nitrógeno y fósforo) del zooplancton. Y aprovecharé, por poco tiempo que tenga, para tratar de captar con mis dibujos las maravillas de un mundo de hielo, lleno de vida. Espero poder adjuntar mis bocetos al blog, como hice durante la campaña ATOS-I en el Ártico en el verano de 2007. Pero como aperitivo, aquí van tres viejos dibujos de m primera expedición antártica, en 1994.

The Spanish Antarctic scientific expedition on board the R/V Hespérides has started. In a few days I hope to join it, I will embark at King George Island, where the ship will be waiting for three of us (Carlos, the head of the project, his wife Susana, and myself). I will study the effects of the rise in temperature on the metabolic activity (respiration, nitrogen and phosphorus excretion) of zooplancton, An I will try to copse with my drawings the Antarctic world of ice and life. I hope to be able to post my sketches to the blog, as I had done during the ATOS-I Aarctic expedition. But as an apperitif, here there are three old drawings from my first Antarctic expedition, in 1994.

Adelia (Pygoscelis adeliae). Aquarel.la sobre paper.  Junt amb el “barbijo” i el “papua”, forma part dels mal nomats “pingüins” antàrtics (el verdader pingüi vivia a l’Àrtic i es va extingir). El vaig dibuixar durant l’expedició científica espanyola a l’Antàrtida “ECOANTAR-94” a bord del BIO Hespérides.

Adelia (pygoscelis adeliae). Water colour on paper. With the “Chinstrap” and the “Papua”, is one of the several species of false penguins (the real penguin, already extinct lived in the Arctic). This I draw during the “ECOANTAR-94” Spanish scientific expedition to Antarctica on board the R/V Hespérides.

Adelia (Pygoscelis adeliae). Acuarela sobre papel. Junto con el “Barbjo” y el “Papua” es uno de las varias especies de falsos pingüinos (suelen denominarse “pájaros bobos”, el verdadero pingüinos vivía en en Ártico y se extinguó). Este lo dibujé durante la expedición científica española a la Antártida “ECOANTAR-94” a bordo del BIO Hespérides.

adelia008red3

h1

Papua

gener 21, 2009

Papua (Pygoscelis papua). Water coluor on paper. A species also common in the Antarctic, frequently found in the Antarctic peninsula and the Bransfield islands. I draw this individual during the “ECOANTAR scientific cruise.

Papua (Pygoscelis papua). Aquarel.la sobre paper. Una espècie també molt frequent a l’Antàrtida que vaig trobar a la Península Antàrtica i les illes del Bransfield. Dibuixat durant l’expedició científica “ECOANTAR-94”.

Papua (Pygoscelis papua). Acuarela sobre papel. Otra especie de pájaro bobo de la Península Antártica e islas del estrecho de Bransfield, dibujado durante la expedición científica “ECOANTAR-94”.

papua009red1

h1

Barbijo

gener 21, 2009

Barbijo (Pygoscelis antarctica). Acuarela sobre papel. Es una de las especies de pájaro bobo (el verdadero pingüino era del Ártico y está extinguido)  frecuentes en la península Antártica y las islas del estrecho de Bransfield. Lo dibujé en febrero de 1994, durante la expedición científica española “ECOANTAR-94” a bordo del BIO Hespérides, cuando desembarcamos en Isla Decepción.

Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica). Water colour on paper. It is not a real penguin (the penguin was an extincted Arctic bird) . Chinstraps are very frequent in the Antarctic peninsula and the isles of the Bransfield strait. I draw it in february 1994, during the Antarctic scientific expedition “ECOANTAR-94”, on board the R/V Hespérides, when landed in Deception Island.

Pygoscelis antarctica. Aquarel.la sobre paper. No és realment un pingüi (el pingüi era de l’Àrtic i es va extingir). Aquesta és una de les espècies més freqüents a la península Antàrtica i les illes de l’estret de Bransfield. El vaig dibuixar el febrer de 1994, durant l’expedició científica espanyola “ECOANTAR-94” a bord del vaixell Hespèrides, quan varem desembarcar a l’illa Decepció.

Barbijo (Pigoscelis antarctica). Acuarela sobre papel. Lo dibujé del natural durante la expedición cientifica "ECOANTAR-94" a bordo del BIO "Hepérides" en enero de 1994, cuando desembarcamos en la isla del Rey Jorge.

h1

Entre el glaç i la boira

gener 17, 2008

barco-turistasred.jpg

(Aquarel.la sobre paper). Aquest vaixell va sortir entre el glaç i la boira tot d’una, com un fantasma, al N de les Svalbard. Juliol de 2007.

(Water colour on paper). This vessel appeared suddenly between the ice and the fogg like a gost N of the Svalbard, July 2007.

(Acuarela en papel). Este barco apareció de pronto entre el hielo y la niebla, como un fantasma, al N de las Svalbard. Julio de 2007.

h1

Two zooplankton organisms

Octubre 4, 2007

mes-bitxosred.jpg

(Water colour on paper). Sketch made on board the Spanish R/V “Hespérides” during the research cruise “ATOS-I”, the first Spanish Arctic expedition, in the framework of the International Polar Year. The sketches represent two abundant zooplankton organisms in marine Arctic ecosystems, and were sampled N of Svalbard in a zooplankton haul. Top: Meganichtyphanes norvegica (an euphausiid or “krill”. About 4 cm long). Down: Calanus hyperboreus (copepod, about 7 mm long).

(Acuarela en papel). Boceto hecho a bordo del buque español de investigación oceanográfica “Hespérides” durante el crucero de investigación “ATOS-I”, la primera expedición ártica española. La expedición se desarrolló en el marco del 3er Año Polar Internacional (IPY). Los bocetos representan dos organismos del zooplancton muy abundantes, y se capturaron mediante una pesca de plancton al N de las islas Svalbard. Arriba: Meganichtyphanes norvegica (un eufausiáceo o “krill”. Unos 4 cm). Abajo: Calanus hyperboreus (copépodo, unos 7 mm).

Aquarel.la en paper). Esbós fet a bord del vaixell espanyol de recerca oceanogràfica “Hespérides” durant el creuer d’investigació “ATOS-I”, la primera expedició àrtica espanyola. L’expedició era part del 3er Any Polar Internacional (IPY). Els esbossos representen dos organismes molt aabundants al zooplàncton, i van ser capturats mitjançant una pesca de plàncton al N de les illes Svalbard. Dalt: Meganichtyphanes norvegica (un eufausiaci o “krill”. Uns 4 cm). Sota: Calanus hyperboreus (copèpod, unos 7 mm).

h1

The (almost) midnight sun

Octubre 4, 2007

puesta-sol2red.jpg

(Watercolour on paper). On the 26th June I was in Rejkavik waiting for the Spanish research vessel “Hespérides”. I was part of the group of scientists that participated during the month of July in the first Spanish Arctic expedition, “ATOS-I”. The objectives included the study of the effects of ice melting on Artic marine ecosystems. The night before the departure from Rejkavik I was able to sketch this almost midnight sun (in fact I think that the sun dissapeared under the horizon for less than half an hour).

(Acuarela en papel). Sol de medianoche (casi). El dia 26 de Junio estaba en Rejkavik esperando al Buque Oceanográfico “Hespérides”. Yo formaba parte del grupo de científicos que participaron en la primera expedición científica española al Ártico, “ATOS-I”, durante el mes de Julio. Los objetivos incluían el estudio de los efectos de la fusión del casquete polar de hielo sobre los ecosistemas marinos del Ártico. La noche antes de zarpar de Rejkavik pude hacer este boceto del (casi) sol de medianonche (creo que el sol de hecho estuvo oculto en el horizonte menos de media hora).

(Aquarel.la en paper). Jo era part del grup de científics que varen participar en la primera expedició científica espanyola a l’Àrtic, “ATOS-I”, durant el mes de Juliol. Un dels objectius era l’estudi dels efectes de la fusió del casquet polar de glaç sobre els ecosistemes marins de l’Àrtic. La nit abans de salpar de Rejkavik vaig fer aquest esbós del (gairebé) Sol de mitja nit (crec que el Sol es va ocultar a l’horitzó menys de mitja hora).